Sib d.o.o.
emagazineSib slogan
title E-Revija za javna naročila in javne finance Nazaj title
e-revija
Številka 3, Letnik VIII
Kaj je zakonodajalec mislil, ko je to napisal?
31. 05. 2013     Avtor: Milan Železnik, univ. dipl. prav.
več
Odgovornost občin, ki izhaja iz strategije razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od 2011 do 2015 II. del
31. 05. 2013     Avtor: mag. Simona Žnidar

Notranji nadzor javnih financ je zakonsko opredeljen v Zakonu o javnih financah že od leta 1999 in s spremembami podrobneje od leta 2002 dalje. Notranji nadzor javnih financ obsega na enotnih temeljih zasnovan sistem finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega revidiranja pri neposrednih in posrednih uporabnikih. Za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega revidiranja pa so odgovorni predstojniki neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

Podrobna opredelitev zagotavljanja in izvajanja notranjega nadzora javnih financ je opredeljena v Pravilniku o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, vlada pa je sprejela še Politiko vzpostavitve in razvoja sistema notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji in dve Strategiji razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji, ki pomenita nadgradnjo politike.

Kljub sprejeti pravni podlagi, usmeritvam in strategiji se z zagotavljanjem notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji ne moremo pretirano pohvaliti. Navedena trditev izhaja iz vsakoletnih poročil o stanju notranjega nadzora javnih financ, ki ga pripravi Urad RS za nadzor proračuna, potrdi pa Vlada RS. Posledično je vlada v sprejeti Strategiji razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje 2011 do 2015 opredelila zahtevo po smotrnem zagotavljanju notranjega nadzora. Smotrno zagotavljanje notranjega nadzora za občine pomeni, da morajo prevzeti odgovornost in po potrebi organizirati skupne notranjerevizijske službe za neposredne in posredne uporabnike občinskega proračuna. 

Ključne besede

Notranji nadzor javnih financ, predstojnik proračunskega uporabnika, neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna, strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ, skupna notranjerevizijska služba.

več
Javno naročanje v Italiji
31. 05. 2013     Avtor: mag. Irena Prodan
več
Simboli v Uredbi o zelenem javnem naročanju
31. 05. 2013     Avtor: mag. Marija Minka Jerebič
več
Pretekli letniki
2013
Številka 6, Letnik VIII
Številka 5, Letnik VIII
Številka 4, Letnik VIII
Številka 3, Letnik VIII
Številka 2, Letnik VIII
Številka 1, Letnik VIII
2014
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve