Sib d.o.o.
emagazineSib slogan
title E-Revija za javna naročila in javne finance Nazaj title
e-revija
Številka 2, Letnik VIII
Kaj je zakonodajalec mislil, ko je to napisal?
29. 03. 2013     Avtor: Milan Železnik, univ. dipl. prav.
več
Ekonomski pogledi na javno zasebno partnerstvo s poudarkom na infrastrukturnih projektih II. del
29. 03. 2013     Avtor: mag. Matjaž Kovač, univ.dipl.prav.
več
Odgovornost občin, ki izhaja iz strategije razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od 2011 do 2015 I. del
29. 03. 2013     Avtor: mag. Simona Žnidar

Notranji nadzor javnih financ je zakonsko opredeljen v Zakonu o javnih financah že od leta 1999 in s spremembami podrobneje od leta 2002 dalje. Notranji nadzor javnih financ obsega na enotnih temeljih zasnovan sistem finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega revidiranja pri neposrednih in posrednih uporabnikih. Za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega revidiranja pa so odgovorni predstojniki neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

Podrobna opredelitev zagotavljanja in izvajanja notranjega nadzora javnih financ je opredeljena v Pravilniku o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, vlada pa je sprejela še Politiko vzpostavitve in razvoja sistema notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji in dve Strategiji razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji, ki pomenita nadgradnjo politike.

Kljub sprejeti pravni podlagi, usmeritvam in strategiji se z zagotavljanjem notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji ne moremo pretirano pohvaliti. Navedena trditev izhaja iz vsakoletnih poročil o stanju notranjega nadzora javnih financ, ki ga pripravi Urad RS za nadzor proračuna, potrdi pa Vlada RS. Posledično je vlada v sprejeti Strategiji razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje 2011 do 2015 opredelila zahtevo po smotrnem zagotavljanju notranjega nadzora. Smotrno zagotavljanje notranjega nadzora za občine pomeni, da morajo prevzeti odgovornost in po potrebi organizirati skupne notranjerevizijske službe za neposredne in posredne uporabnike občinskega proračuna. 

več
Kdaj je potrebno izvesti pogajanja za dodatne gradnje?
29. 03. 2013     Avtor: Milan Železnik, univ. dipl. prav.
več
Pretekli letniki
2013
Številka 6, Letnik VIII
Številka 5, Letnik VIII
Številka 4, Letnik VIII
Številka 3, Letnik VIII
Številka 2, Letnik VIII
Številka 1, Letnik VIII
2014
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve