Sib d.o.o.
kontaktSib slogan
title O nas title
Vizija in poslanstvo podjetja

Vizija podjetja je postati in ostati ugledno, fleksibilno in po kakovosti storitev najbolj znano podjetje v RS Sloveniji. Z znanjem, izkušnjami in predanostjo želimo postati najtesnejši partner državi, lokalnim samoupravnim skupnostim, javnim zavodom ter drugim osebam javnega prava.

Skrbeli bomo za razvoj novih znanj, kadrov in družbe, za katero bomo ključen vir informacij in rešitev s področja javnega naročanja,  s ciljem kakovostnega in celovitega zadovoljevanja potreb naših strank, ki bo temeljilo na storitvah z visoko dodano vrednostjo intelektualnih storitev za zagotavljanje dolgoročne poslovne stabilnosti.

 

Politika kakovosti

Vodstvo podjetja se zavezuje, da bo dolgoročno sledilo viziji in dosegalo zastavljene cilje. Pri tem bo gradilo kulturo podjetja, ki temelji na kakovosti in varovanju okolja, vlaganju v ljudi in procesih nenehnih izboljšav ponujenih storitev. Vodstvo skrbi za izpolnjevanje zakonov, odredb in predpisov, ki jih od nas zahteva družba in prevzeti standardi. Politika izhaja iz razumevanja potreb, pričakovanj in zahtev naših kupcev in je usmerjena v dolgoročno zagotavljanje kakovosti naših storitev s strokovno usposobljenimi sodelavci, ki s svojim znanjem, delom in prizadevanji želijo zadovoljiti stroge kriterije naših kupcev ter s tem graditi na trajnem medsebojnem odnosu.

Kakovost našega podjetja sloni na naslednjih kriterijih:

  • dosledno zagotavljanje kakovosti naših storitev,
  • neprestano izboljševanje,
  • partnerski odnosi s kupci in dobavitelji,
  • inovativnost na vseh področjih,
  • nepristranskost, neodvisnost ter etičnost zaposlenih,
  • negovanje kakovosti notranjih odnosov,
  • zagotavljanje pogojev vzpodbudnega delovnega okolja,
  • strokovna usposobljenost za doseganje in vzdrževanje zahtevane kakovosti,
  • skrb za osebnostni razvoj vseh zaposlenih s stalnim izobraževanjem, ciljnim usposabljanjem in ustreznim nagrajevanjem,
  • zunanja prepoznavnost našega podjetja.

 


 

Kontakt
Osebna izkaznica podjetja
Vizija in poslanstvo podjetja
Kje nas najdete
Svetovalci

Sib d.o.o. Copyright © SIB d.o.o. 2009 059 / 20-92-30 • info@sib-mb.com RoLAN Rešitve